دوره های مهارتی ترم بندی شده بعد از بررسی و نظر خواهی از هر یک از دانشکده های دانشگاه ،انتخاب و تصویب شده است و درصورت ارائه پیشنهادات سازنده ، قابل تجدید نظر می باشد. با دانلود فایل زیر میتوانید دوره های ارائه شده بزای هر یک از دانشکده ها را مشاهده فرمایید