نوآوری در کارآفرینی

نوآوری در کارآفرینی

نام استاد : بهرام ستاری

تاریخ : 1398/12/15

ساعت : 14

هزینه : 20,000 تومان