بازاریابی عصبی یا نورومارکتینگ

نورومارکتینگ

نام استاد : دکتر مرتضی مختاری

تاریخ : 1398/12/15

ساعت : 9:30

هزینه : 20,000 تومان