دوره های مهارتی ارائه شده

: فیلتر براساس

: رشته

: نیم سال

مهارتهای ترجمه

مدرس : دکتر رضا یلشرزه

زمان : یکشنبه ها ساعت 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

مهارتهای استفاده از نرم افزار و بانکهای اطلاعاتی رشته تاریخ

مدرس : دکتر محمد رضائی

زمان : شنبه ها 8-10

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

آموزش هنر رسانه در قرآن کریم

مدرس : دکتر سجاد محمدفام

زمان : یکشنبه ها 10.30-12 ( یکهفته درمیان)

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

دوره مهارتی بازرسی و کنترل کیفیت رنگ قطعات صنعتی

مدرس : جهانگیر شیخ کرانی

زمان : سه شنبه ها ساعت 13.30

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

دوره مهارتی بازرسی و کنترل کیفیت دیگهای بخار و مخازن

مدرس : جهانگیر شیخ کرانی

زمان : چهارشنبه ها 8-10

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

دوره مهارتی بازرسی و کنترل کیفیت اتصالات جوشی

مدرس : جهانگیر شیخ کرانی

زمان : چهارشنبه هاساعت 8.30-10

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد

Catia پیشرفته

مدرس : هدایت قهرمانژاد

زمان : چهارشنبه ها ساعت 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد