دوره های مهارتی ارائه شده

: فیلتر براساس

: رشته

: نیم سال

کار با نرم افزار MAPLE

مدرس : دکتر عرب ملکی

زمان : چهار شنبه ها ساعت 13/30-12

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد

کار با نرم افزار ABAQUS

مدرس : دکتر عرب ملکی

زمان : سه شنبه ها ساعت 14-12/30

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد

دوره کاربرد الگوریتم های فراکاوشی در مهندسی عمران

مدرس : دکتر بهادر فاتحی

زمان : چهارشنبه ها ساعت 13/30-12

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد

مهارت های کار تیمی

مدرس : دکتر ابولفضل قاسم زاده

زمان : یکشنبه ها ساعت 17/30-16

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد

آموزش مدیریت خانواده

مدرس : دکتر پروانه علائی

زمان : شنبه ها ساعت 13/30-12

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد

دوره مجازی سازی سرورSCVM

مدرس : مهندس وحید گلی باویلی

زمان : سه شنبه ها ساعت 19/30-18

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد

Microsoft MCSE Core Infrastructure 2019

مدرس : مهندس وحید گلی باویلی

زمان : یکشنبه ها ساعت 19/30-18

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد

+CompTIA Network

مدرس : مهندس وحید معصومی

زمان : پنج شنبه ها ساعت 19/30-18

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد

تولید و فراوری زعفران

مدرس : دکتر امیر صادقی

زمان : سه شنبه ها ساعت 17/30-16

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد