روش های تشخیص بیماریهای ژنتیکی در آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی

-

نام استاد : خانم دکتر منیری

زمان : یکشنبه ها ساعت 13/30-12

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد