مهارتهای فن دفاع در وکالت

مهارت عاملی است که باعث می شود در همه ی حرفه ها کسی که در بالای هرم حرفه ای می ایستد از شخصی که پایین تر است متمایز شود و این تمایز با مهارت اتفاق می افتد.خبر خوب اینکه هر مهارتی قابل آموختن است و ما با تلاش و پشتکار می توانیم در هر حرفه ای که باشیم با آموختن مهارت های ویژه آن حرفه خود را بالای هرم آن حرفه جای دهیم و از موفقان آن حرفه باشیم.

نام استاد : دکتر اسد الله لطفی

زمان : سه شنبه ها ساعت 17/30-16

هزینه : 30,000 تومان

: پیش نیاز

ندارد