پک شبکه مقدماتی (Network+/Cisco/Microsoft/Mikrotlk)

پک مقدماتی

نام استاد : موسسه البرز

زمان : سه شنبه ها ساعت 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد