زیست شناسی جانوری: پرورش زالو، کرم ابریشم، ورمی کمپوست و ...

زیست جانوری

نام استاد : مهندس علیرضا محمپور

زمان : سه شنبه ها ساعت 10.30-12.30

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد