مباحث کابردی شرکتهای تجاری

شرکتهای تجاری

نام استاد : دکتر زیرک

زمان : دوشنبه ها ساعت 8-10

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد