مبانی مدیریت کسب و کار (BP)

کسب و کار

نام استاد : دکتر لک زاده

زمان : چهارشنبه ها ساعت 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد