مبانی و اصول بازاریابی

بازاریابی

نام استاد : دکتر لک زاده

زمان : یکشنبه ها ساعت 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد