اینترنت اشیائ مقدماتی

اینترنت اشیاء

نام استاد : مهندس نادر صامصونچی

زمان : چهارشنبه ها ساعت 12.30-14

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد