مهارتهای ویراستاری ادبی و علمی

ویراستاری

نام استاد : دکتر یداله نصراللهی

زمان : سه شنبه ها 14-16

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد