دوره مهارتی بازرسی و کنترل کیفیت دیگهای بخار و مخازن

کنترل دیگها و مخازن

نام استاد : جهانگیر شیخ کرانی

زمان : چهارشنبه ها 8-10

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد