دوره مهارتی بازرسی و کنترل کیفیت اتصالات جوشی

کیفیت اتصالات

نام استاد : جهانگیر شیخ کرانی

زمان : چهارشنبه هاساعت 8.30-10

هزینه : رایگان

: پیش نیاز

ندارد