کسانی که خوب فکر می‌کنند و خلاقانه فکر می‌کنند، موفق هستند. دنیا، دنیای خلاق‌ها است که با کاربردی کردن خلاقیت، نوآوری‌های شگرفی را به جامعه ارائه می‌دهند و راه موفقیت را سریع تر می‌پیمایند.