استفاده از مصالح و فناوری های نوین در مهندسی سازه و زلزله

کلاس در طول برپایی نمایشگاه برگزار خواهد شد

نام استاد : دکتر محمدرضا سیفی

تاریخ : 1399/09/22

ساعت : 15

هزینه : رایگان