آشنائی با مباحث کابردی شرکتهای تجاری

شرکتهای تجاری

نام استاد : دکتر زیرک

تاریخ : 1398/09/26

ساعت : 13.30 لغایت 15.30

هزینه : رایگان