آشنائی با مهارتهای عمومی اشتغال و کاریابی

مهارتهای عمومی اشتغال و کاریابی

نام استاد : دکتر لک زاده

تاریخ : 1398/09/30

ساعت : 13.30 لغایت 15.30

هزینه : رایگان