کارگاه های آموزشی ارائه شده

آشنائی با مبانی ماساژدر حوزه سلامت تن وروان

مدرس : عیسی صفری

تاریخ : 1398/10/01

ساعت : 12 الی 13.30

هزینه : رایگان

آشنائی با مباحث سواد رسانه ای

مدرس : خانم اکبرزاده

تاریخ : 1398/09/25

ساعت : 15-17

هزینه : رایگان

آشنائی با مباحث کابردی شرکتهای تجاری

مدرس : دکتر زیرک

تاریخ : 1398/09/26

ساعت : 13.30 لغایت 15.30

هزینه : رایگان

آشنائی با میکرو کنترلرها و کنترل کننده های صنعتی

مدرس : مهندس موسوی

تاریخ : 1398/09/27

ساعت : 13.30-15.30

هزینه : رایگان

آشنائی با مهارتهای عمومی اشتغال و کاریابی

مدرس : دکتر لک زاده

تاریخ : 1398/09/30

ساعت : 13.30 لغایت 15.30

هزینه : رایگان