گردهمایی

راهکار اساسی و کاربردی رفع خلاء ارتباطی بین صنایع و دانشگاه دعوت از صاحبان صنایع موفق می باشد . بطوریکه اساتید و دانشجویان نمونه های علمی را مشاهده کرده و از نزدیک می بینندو این امیدواری در آنها ایجاد می شود که از مرحله ایده و طرح خارج شده و به کارآفرینی و اشتغال روی بیاورند.

کارگاه های آموزشی

دوره های آموزشی که بصورت فشرده و در چند ساعت برکزار می شود، در قالب کارگاه آموزشی اجرای می گردد که اغلب در پایان ،گواهی حضور در کارگاه داده می شود.

بازدید از صنایع

بازدید از صنایع جهت آشنایی با تولیدات و توانمندیهای آنها بوده و درصورت وجود موانع تولید، با آنها آشنا شده و در حد توان و تخصص های موجود ، سعی در رفع آنها نمود . عقد قراردادهای پژوهشی ، در جهت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها می تواند از محسنات چنین بازدید هایی باشد.

دعوت از صاحبان صنایع

توضیحات شرکتهای موفق و صنایع پیشرو در زمینه های مختلف ، می تواند چراغ راهنمای دانشجویان باشد.