انتخاب رشته تحصیلی مهمترین و اولین گام در راه کسب شغل مناسب با توانمدیها و علائق دانشجو می باشد . مواردی مشاهده شده است که دانشجو بعد از گذراندن هشت ترم و فارغ التحصیلی ، تازه متوجه می شود که رشته تحصیلی که در ان فارغ التحصیل شده است متناسب با آینده شغلی او نیست و باید رشته تحصیلی دیگری را انتخاب می نمود و این یعنی هدر دادن چهار سال نیروی جوانی و منابع مالی خانواده و کشور ، که زیانبار می باشد. لذا درصورت تشخیص اولیه می توان از این همه خسارت جلوگیری نمود.